Kogenerace

Je pro mně Kogenerace vhodná?

Kogenerace je vhodná všude tam, kde jsou nároky na odběr tepla, případně chladu. Nezbytným předpokladem pro nasazení kogenerační jednotky je totiž využití veškerého vyrobeného tepla. Toho je možné dosáhnout i spojením kogenerační jednotky s vhodnou akumulační nádrží. 

Kogenerační jedontky lze provozovat jak samostatně, tak i s kombinací se záložnými kotlemi (plynové či na tuhá paliva).

Pro rodinné domy a bytové jednotky, které mají centralní kotelnu, lze používat jak mikro-kogenerační jednotky (1-10kW), tak i mini-kogenerační jednotky (10-50kW). 

Pro průmyslové objekty a obchodní centra, případně centrální zásobování templem v rámci obce či část města, lze použít kogenerační jednotky s větším výkonem (od 50kW-4MW, v případě i více), buď jednotlivě nebo v kaskádovém provedení.

ST Energy zajišťuje dodávku, montáž, údržbu, opravy a rekonstrukce kogeneračních jednotek a výměníkových stanic v bytových jednotkách, rodinných domech, panelových domech, ve firemních a průmyslových objektech na území ČR i v zahraničí. Dále zajistíme odpojení objektů od centrálního zdroje tepla a výstavbu nových kogeneračních jednotek.

V případě zájmu nebo dotazů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s rozhodnutím vhodného typu kogenerační jednotky a připravíme pro Vás individuální ceny.

Více o Kogeneraci

Kogenerace/KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), znamená způsob efektivního a ekologického využití primární energie, např. plyn, biomasa.

V kogenerční jednotce, je elektrická energie vyráběna v jedno/třífázovém generátoru, a zároveň se tepelná energie získává chlazením spalovacího motoru, oleje a spalin. Produkce obou druhů energie je spolu neoddělitelně spjata, přičemž poměr mezi jednotlivými druhy je pevně stanoven. Výhodnost kombinované výroby je dána efektivním využitím tepelné energie, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny. Při klasickém způsobu výroby elektrické energie se toto teplo vypouští bez užitku do ovzduší, okolní krajiny.

Kogenerační jednotky s plynovými motory nebo se spalovacími turbínami se vyznačují vysokou účinností vztaženou na využití primárního paliva, jako je zemní plyn, kalové plyny z čistíren odpadních vod, skládkové plyny apod. Použití kogeneračního způsobu výroby elektřiny a tepla tedy znamená až 40% úsporu paliva a stejnou měrou se podílí na snižování ekologické zátěže krajiny.

 

 

Kogenerační jednotky se vyznačují nízkými emisemi škodlivin. Při použití zemního plynu se ve srovnání s uhlím na stejnou jednotku vyrobené energie snižuje obsah oxidu uhličitého (CO2o více než polovinu. Rovněž se snižuje obsah oxidů dusíku (NOx). Tyto plyny mají nepříznivý vliv na životní prostředí a tvorbu skleníkového efektu. Obsah emitovaného prachu a škodlivého oxidu siřičitého je při použití zemního plynu jako paliva prakticky zanedbatelný.

Kogenerační jednotky lze použít jako alternativní zdroj elektrické energie a tepla (mnohdy i jako nouzový zdroj), který je schopen nejen pokrýt náklady na svůj provoz, ale vytváří i efektivní finanční zisk (finanční přínos z úspory elektrické energie a tepla, i finanční přínos z případného prodeje elektrické energie a tepla), tzn., že při porovnání s klasickou kotelnou lze při instalaci těchto jednotek předpokládat příznivou ekonomickou návratnost investice a to při dodržení všech požadavků na ekologický provoz a emisní limity.

Kogenerační jednotky lze vzhledem k jejich kompaktnímu technickému řešení a konstrukci provozovat prakticky ve všech odvětvích průmyslu, ale jsou vhodné i pro správní, provozní, obytné a komerční objekty jako jsou hotely a wellness centra, obchodní centra, školy a univerzity, nemocnice či veřejné budovy atd., popř. mohou sloužit jako blokové elektrárny a teplárny pro městské čtvrti, sídliště a obce.