Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů

Pravidla užití webu

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.stenergy.cz je ST Energy s.r.o., se sídlem Lisabonská 2394/4, 190 0 Praha 9 – Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložky 26337, IČ: 60462523, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel”).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkáchwww.stenergy.cz. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránkywww.stenergy.cz a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránekwww.stenergy.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkáchwww.stenergy.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránekwww.stenergy.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 29. září 2013.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s interními předpisy ST Energy s.r.o.

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. ST Energy s.r.o. jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Cookies

Při návštěvě internetových stránekwww.stenergy.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě “cookie” na počítači Uživatele, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům Uživatele nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že Uživatel nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky ST Energy s.r.o. obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá ST Energy s.r.o. kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Změny v politice ochrany informačních aktiv

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání internetových webových stránek www.energie-plyn.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Osobní údaje jsou předávány a zpracovávány třetími stranami pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Provozovatel jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

ST Energy s.r.o. poskytuje osobní údaje o zákaznících státním orgánům a dalším subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a České televizi a Českému rozhlasu na základě Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích č. 348/2005 Sb.

ST Energy s.r.o. v rámci zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb poskytuje osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem jiným osobám, a to po dobu, kdy s tímto postupem zákazník písemně nevyjádřil nesouhlas. ST Energy s.r.o. v těchto případech klade důraz na důvěrný charakter těchto údajů.

Zpracování osobních údajů mohou pro Provozovatele provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Firmy, kterým při dodržení všech zásad bezpečnosti poskytujeme osobní údaje zákazníků

Účel Název firmy Předmět spolupráce
Obchodní účely (jednoznačná identifikace zákazníka nezbytná pro uzavření Smlouvy a její plnění oběma Smluvními stranami, a dále za účelem evidence zákazníka v zákaznických a účetních informačních systémech využívaných ST Energy s.r.o.);Nabízení komodit, produktu, zboží, služeb (vč. účasti na akcích) a zákaznických programů ST Energy s.r.o, člena skupiny ST Energy s.r.o. nebo jejího smluvního partnera formou všech obchodních praktik včetne obchodních sdělení šírených elektronickými prostředky;Ověření stavu a zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb; 

Ochrana práv a právem chráněných zájmů ST Energy s.r.o. a/nebo člena skupiny (vč. vymáhání pohledávek po splatnosti);

 

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací;

 

Ověřování bonity/kredibility zákazníka a hodnocení obchodních rizik spojených s platební morálkou zákazníka prostřednictvím registru dlužníku či jiných podobných registrů

Obchodní partneři (na zvážení: právníci, daňoví poradcei, obchodní zástupci, IT support, … servisní partner (pouze data zákazníků, které obsloužil)
ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 provozovatel distribuční soustavy
E.ON Distribuce, a.s. 28085400 provozovatel distribuční soustavy
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 27403505 provozovatel distribuční soustavy
PREdistribuce, a.s. 27376516 provozovatel distribuční soustavy
RWE GasNet, s.r.o. 27295567 provozovatel distribuční soustavy
ST Energy Management s.r.o. 27911136 spolupráce v rámci skupiny